Starten op het atheneum

Toelatingseisen 

Toelating tot atheneum-1

Een leerling is toelaatbaar tot de eerste klas atheneum op grond van het passende advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de volgende criteria:

 • gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en rekenen.
 • het leerlingprofiel, werkhouding, niveau/intellectuele capaciteiten en vaardigheden.

Een leerling die wil kiezen voor atheneum, moet voldoen aan de volgende eis:
advies basisschool: havo/atheneum, atheneum, atheneum/gymnasium, havo/vwo of vwo.

Voor verdere inlichtingen over toelating tot atheneum-1 kan men zich wenden tot dhr. R. Knops, coördinator atheneum klas 1 en 2

Toelating van havo-5 naar atheneum-5

Havisten kunnen  zonder voorwaarden doorstromen naar het atheneum 5.
Er zijn een aantal zaken waarmee door havisten rekening gehouden dient te worden:

 • Het is zeer aan te bevelen dat het examenprofiel havo zoveel mogelijk strookt met het gewenste examenprofiel van het atheneum. Het inhalen van het nieuw te kiezen gekozen vak (of vakken) vergt een forse investering van instromende leerlingen. De leerling moet in staat zijn via intensieve zelfstudie bepaalde hiaten op te vullen, daarbij echter  ook het reguliere programma volgen. In combinatie met het hogere tempo en de grotere diepgang en inzichtelijkheid van de aangeboden stof wordt er dus veel van een havist gevraagd.
 • Voor havisten bestaat op het atheneum geen vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) in de profielen C-M en E-M, in de profielen N-G en N-T (en ook voor leerlingen met een stoornis die betrekking heeft op taal of met een zintuiglijke beperking die effect heeft op taal, of voor leerlingen waarbij Nederlands (of Fries) niet de moedertaal is) bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling voor de tweede moderne vreemde taal wel.
  Leerlingen met een vrijstelling dienen echter een vak extra in het vrije deel te kiezen, waarbij één van de twee vakken in het vrije deel een c.e.-verplichting dient te hebben.  Dat betekent dus dat alle instromende leerlingen in C-M of E-M in het gemeenschappelijke deel op het atheneum Duits of Frans moeten kiezen.
 • Aan de overstap dient een duidelijke motivatie ten grondslag te liggen. Het doorlopen van het gehele LOB-traject  is daarin een belangrijk onderdeel.  Een jaartje “proberen of parkeren” is er dus niet bij. Wie kiest voor de overstap, kiest er dus voor om ook daadwerkelijk examen op het atheneum te doen. Een goede studie-instelling is daarbij van groot belang, en één van de pijlers tot succes.
 • Ondanks dat er geen voorwaarden aan de overstap gesteld worden, vinden we het als atheneum belangrijk vóór de definitieve inschrijving een advies uit te spreken. Daartoe zal ook de vakdocenten die de leerling op de havo gehad hebben om een oordeel gevraagd worden. Tijdens een intakegesprek zal dit advies besproken worden
 • Aangezien de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde een belangrijke rol spelen is het aan te bevelen zonder onvoldoende voor deze vakken de overstap te maken. Vooral de moeilijkheidsgraad bij wiskunde ligt op het atheneum aanzienlijk hoger.
 • De voorlopige aanmelding vindt in de regel vóór de laatste PTA-periode plaats. Na het centraal examen zullen alle leerlingen die zich (voorlopig) hebben aangemeld voor de instroom op atheneum 5 worden uitgenodigd voor een intakegesprek en vindt kort daarna de definitieve aanmelding plaats.

Vrijstellingen

Leerlingen die overstappen van havo 5 naar atheneum 5 kunnen aanspraak maken op twee vrijstellingen :

 • Zij hoeven het vak maatschappijleer en CKV niet te volgen. De beide vakken worden dan echter niet opgenomen in het combinatiecijfer. Bestaat de wens het vak maatschappijleer wel in het combinatiecijfer op te laten nemen, dient de leerling aan alle schriftelijke PTA’s deel te nemen. Het cijfer voor de praktische opdracht wordt overgeheveld van havo naar atheneum.
 • ​​​​​​Voor het vak levensbeschouwing geldt dat het op havo 5 gemaakte werkstuk uitgebreid kan worden en verdieping van het thema dient plaats te vinden. Een verplichting tot het volgen van de lessen levensbeschouwing geldt niet. In overleg met de docent levensbeschouwing wordt afgesproken wanneer het nieuwe en aangepaste werkstuk ingeleverd dient te worden.

De reeds afgelegde schoolexamenonderdelen

Als er in klas atheneum 4 voor een enkel vak al bepaalde schoolexamentoetsen (PTA’s) zijn gegeven dan dient de instromende leerling deze toetsen in overleg met de docent en coördinator in te halen. Een leerling kan dus nooit zeggen dat hij bepaalde lesstof/vaardigheden niet hoeft te beheersen, omdat deze tot het vierde leerjaar behoren.

Voor verdere inlichtingen over doorstroming kan men zich wenden tot dhr. Simons, coördinator atheneum klas 5 en 6.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023