Medezeggenschap

Medezeggenschap

Klankbordgroep

Trevianum Scholengroep kent een lange traditie van ouderbetrokkenheid. Vanaf de fusiedatum (1998) bestaan er klankbordgroepen, voor elke school van Trevianum.

De klankbordgroepen komen drie keer per jaar bij elkaar, elk trimester een keer. Ouders kunnen zich aan het begin van een schooljaar aanmelden voor een klankbordgroep bij de mentor. Tijdens de algemene ouderavonden aan het begin van elk schooljaar wordt hiertoe een oproep gedaan.

MR atheneum

Elke school van Trevianum heeft een MR. In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit acht leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding. Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester.

De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

Samenstelling MR Atheneum

De samenstelling van de MR Atheneum is als volgt:

Geleding        Naam
personeel       Roel Moonen
personeel       Lionne Gerards
personeel       Stef Pluijmakers
personeel       Ivo Windmuller
ouder              Nicole Engels
ouder              Claudia Reiner
leerling           Roan Warner
leerling           Jip Coonen

Heeft u een vraag of een mededeling voor de MR, dan kunt u gebruik maken van het volgende mailadres: mr-atheneum@trevianum.

Leerlingenraad

Op Trevianum kennen we een actieve leerlingenraad. De naam van de leerlingenraad is Denk hardop. Die naam is veelzeggend genoeg. Het is een oproep aan leerlingen om mee te denken over de gang van zaken op school, om samen te kijken hoe we school voor leerlingen nog beter en nog gezelliger kunnen maken.

De leerlingenraad bestaat uit zo’n vijftien leerlingen. Wil je meer informatie, kijk dan hier.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023